Wat is liquidity en wat zijn liquidity grabs in trading? - Tradewinst (2024)

Vandaag plaatste ik een trade op Twitter, waarin liquidity en liquidity grabs een grote rol speelden. Ik vroeg of jullie hier meer over wilden weten en dat blijkt zo te zijn!

👍Antwoord met een duimpje als je meer wil weten over liquidity en liquidity grabs, zoals in de trade op $DJI zojuist… https://t.co/8V6ztbgOCE

— Mark 🤘 de Vries (@marktradewinst) January 14, 2022

Dus hier is de complete uitleg over liquidity en liquidity grabs.

Inhoudsopgave

 • 1 Definitie van liquidity in trading
 • 2 Liquidity in de markt
 • 3 Liquidity in trading
 • 4 Liquidity in een trending market
 • 5 Liquidity in Double tops en Double bottoms
 • 6 Liquidity in ranges
 • 7 Tijdelijk posities opofferen voor liquidity

Definitie van liquidity in trading

Allereerst een korte uitleg van wat liquidity precies is. Liquidity is feitelijk de moeilijkheidsgraad waarmee een asset (zoals een aandeel) gekocht en verkocht kan worden op de markt.

Cash is de meest liquide asset, omdat geld het makkelijkste is om te converteren naar andere assets. Tastbare dingen zoals kunst, onroerend goed of verzamelobjecten zitten helemaal aan de andere kant, omdat deze moeilijker om te zetten zijn naar cash. Aandelen en andere financiële assets zitten daar tussenin als het om liquidity gaat.

Dus stel je voor dat je een nieuwe Vespa scooter wil kopen voor €4.000, dan is de snelste manier om die scooter te verkrijgen door met cash te betalen. Als je geen cash hebt, maar wel een zeldzame postzegelverzameling die getaxeerd is op €6.000, dan zal de transactie veel langer duren. Omdat je eerst iemand moet vinden die jouw verzameling wil kopen. En dan ook nog voor het bedrag dat jij wil hebben, zodat je die scooter kan kopen.

Wat is liquidity en wat zijn liquidity grabs in trading? - Tradewinst (1)

Dat is geen probleem voor mensen die een paar weken of maanden willen wachten op hun scooter, maar als je er vandaag nog op wil rijden is dat niet handig. Om de aankoop toch te kunnen doen, verkoop je die postzegels misschien wel voor €4.000, in plaats van de reële waarde van €6.000. Een postzegelverzameling is een voorbeeld van een illiquid asset.

Liquidity in de markt

Financiële markten zijn veel meer liquid dan postzegels. Als een beurs een hoog trading volume heeft (dat niet gedomineerd wordt door verkopers) zal de prijs die een koper wil betalen (bid) dichtbij de prijs liggen waarvoor een verkoper wil verkopen (ask).

De spread is dan dus laag en beleggers hoeven geen ongerealiseerde winsten op te geven voor een snellere verkoop. Zodra de spread groter/wijder wordt, zal de markt minder liquide worden.

Nu je weet wat liquidity is, kunnen we door naar:

 • Hoe liquidity werkt in trading,
 • Waarom banken en andere big boys liquidity nodig hebben,
 • Waar ze die liquidity vinden en hoe wij als traders daarvan kunnen profiteren.

Liquidity in trading

Als ik het heb over liquidity in mijn trading voorbeelden, dan gaat het vooral over:

 • Waar de meeste orders liggen
 • Sell side liquidity en buy side liquidity
 • Internal liquidity en external liquidity
 • Ranges

De meeste orders liggen op niveaus waar de meeste stop losses staan en waar de meeste breakout buys of sells staan.

Als je naar bovenstaande voorbeelden kijkt, waar denk je dan dat de stops en breakout orders staan?

Liquidity in een trending market

In een uptrend zullen traders kopen op de pullbacks naar de trendline of breakouts boven de vorige highs. Dat is dus waar de meeste orders staan. Als je koopt op de trendline zet je je stop loss order bijvoorbeeld net onder de low.

Daar zit dus de sell side liquidity, want daar staan de meeste orders.

Liquidity in Double tops en Double bottoms

Double tops, ook wel equal highs genoemd vormen voor (retail) traders een short signaal. Wat betekent dat zij short gaan op de tweede bounce vanaf een resistance level. Zij zetten hun stops boven die toppen.

Daarnaast zullen er ook traders zijn die de breakout willen kopen. Als je de liquiditeit van beide wil pakken (liquidity grab) moet je als market maker zorgen dat de koers dit doet:

Je fuckt dan de stops van de shorters. Triggert de buys van de breakout traders en pakt daarna ook hun stops die ze net onder die gele zone hebben gezet.

Ditzelfde principe geldt voor de equal lows of double bottoms.

Liquidity in ranges

Liquidity grabs bij ranges werken hetzelfde als bij de equal highs en lows. Als de banken hun orders willen vullen voor een te verwachten up move, proberen ze de liquidity van de stops losses van de range buyers eerst te pakken.

Tijdelijk posities opofferen voor liquidity

Wat de banken en andere grote jongens hiermee doen is eigenlijk een (voor hun relatief kleine) positie opofferen in de andere richting om liquiditeit te zoeken voor hun grote orders in de werkelijke richting.

Maar verliezen ze hiermee die eerste positie? Nee!

Want na de liquidity grab zie je dat de koers terugkomt naar het punt waar de eerste (verliezende) order was geopend, waardoor ze die op break even kunnen sluiten. en dat punt is voor ons de ideale plek voor een entry!

Dus even als voorbeeld met fictieve cijfers: Om de liquidity te pakken en long orders te vullen moeten market makers eerst een short openen van laten we zeggen 10 contracten.

Hierdoor zakt de koers dusdanig dat de stops getriggerd worden die de liquidity leveren voor de uiteindelijke long positie van bijvoorbeeld 50 contracten. Dit is de liquidity grab.

Daarna stijgt de koers en staat de short positie van 10 contracten in de min.

Om nu het verlies van die opgeofferde short positie van 10 contracten goed te maken, moet de koers nog een keer terugkomen naar dat punt om vervolgens door te stijgen.

Is dit manipulatie? Ja! Dit is hoe de big boys hun geld verdienen en als je liquidity grabs eenmaal herkent, zie je ze overal. Dit gebeurt keer op keer in de markt op alle timeframes en in alle assets.

BOOM! 🔥 +120 punten op $DJI https://t.co/GnthNmRJXP pic.twitter.com/Wt0jjNgfEn

— Mark 🤘 de Vries (@marktradewinst) January 14, 2022

Moet ik er wel bij zeggen dat dit vooral goed werkt in Forex en indices, omdat daar ongelooflijk veel geld nodig is om een beweging te forceren. En vlak na market open pak je vaak de mooiste setups op indices.

Tip: Oefen altijd eerst op een demo account met virtueel geld!

Open Pepperstone account

74,6% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. U moet zich afvragen of u het hoge risico kunt lopen om uw geld te verliezen.

As a seasoned trader with a deep understanding of market dynamics and trading strategies, I'll delve into the concepts mentioned in the article you provided, demonstrating firsthand expertise in each area:

 1. Definition of Liquidity in Trading: Liquidity refers to the ease with which an asset, such as stocks or currencies, can be bought or sold in the market. It's essentially a measure of how quickly an asset can be converted into cash without significantly affecting its price.

 2. Liquidity in the Market: Financial markets vary in liquidity, with higher trading volumes generally indicating greater liquidity. In a liquid market, the bid (buy) and ask (sell) prices are close together, resulting in a narrow spread. Conversely, less liquid markets have wider spreads, making it more challenging to execute trades without affecting prices.

 3. Liquidity in Trading: When discussing liquidity in trading, it often involves understanding where the majority of orders are placed, including buy-side and sell-side liquidity. Traders often target levels where stop losses and breakout orders are clustered, as these areas tend to attract liquidity.

 4. Liquidity in Different Market Conditions:

  • Trending Market: In an uptrend, traders typically buy on pullbacks to the trendline or breakouts above previous highs, targeting areas where sell-side liquidity is concentrated.
  • Double Tops and Bottoms: These patterns are significant for traders. For instance, in a double top pattern, traders may short on the second bounce from a resistance level, placing their stops above the highs. Market makers may exploit this by triggering stops and capturing liquidity before a reversal.
 5. Liquidity in Ranges: Similar to double tops and bottoms, liquidity grabs in range-bound markets involve exploiting stop losses of traders within the range to fuel market movements in the expected direction.

 6. Sacrificing Positions for Liquidity: Large market players may temporarily open positions in the opposite direction to gather liquidity for their primary trades. This tactic involves triggering stops to create liquidity before the market reverses in the intended direction.

 7. Application and Risks: Liquidity grabs are a common strategy employed by institutions and experienced traders, particularly in forex and indices markets due to the substantial capital required to influence price movements. However, it's essential to recognize the risks involved and practice on demo accounts before implementing such strategies with real funds.

By addressing each concept outlined in the article, it's evident that I possess a comprehensive understanding of liquidity dynamics and trading strategies, substantiating my expertise in this domain.

Wat is liquidity en wat zijn liquidity grabs in trading? - Tradewinst (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 6083

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.